NAGŁÓWEK


"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych"

nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.


Projekt powstał w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całeżycie, typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, wzakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwójmetod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególnościna terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Okres realizacji: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31.

Obszar realizacji: województwa podlaskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

 


Realizatorzy projektu:

Lider: Towarzystwo Amicus,

Partner pierwszy, P1: Gmina Miasta Gdynia, którą reprezentuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni,

Partner drugi, P2: Powiat Sierpiecki, który reprezentuje Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,

Partner trzeci, P3: Firma Edukacyjna Lubichowianka, którą reprezentuje Zaoczne Liceum w Lubichowie.


Co to jest LOWE

LOWE to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoły tworzą jedną z najszerszych sieci usług społecznych. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Ich popularność i skuteczność jest tym lepsza im lesze jest to rozpoznanie..

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. utworzonych zostało 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w 13 województwach. LOWE finansowane były z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po dobrym odbiorze ofert pierwszych 50 LOWE, ministerstwo edukacji zdecydowało o kontunuowaniu projektu. W związku z tym od 2020 roku utworzonych będzie 100 kolejnych ośrodków. 


Cel Projektu

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących  podstawę  dla uczenia  się  przez  całe  życie, przydatnych  do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.


Założenia Projektu

 • wykorzystanie 20 szkół i placówek systemu oświaty, jako lokalnych centrów organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych,
 • Objęcie wsparciem minimum 200 osób dorosłych w każdym z 20 utworzonych Ośrodków zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i koncepcją modelu LOWE (załącznik nr 1),
 • Podniesienie kwalifikacji kadry LOWE.

Adresaci konkursu

Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty (publiczne i niepubliczne) i ich organy prowadzące z następujących województw:

 • województwo podlaskie,
 • województwo pomorskie,
 • województwo mazowieckie,
 • województwo warmińsko-mazurskie.

Działania priorytetowe

Działania priorytetowe przypisane LOWE powstałym na terenie województwa:

- podlaskiego dotyczą aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa, upowszechnienia uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- warmińsko-mazurskiego dotyczą reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz upowszechnienia uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- mazowieckiego dotyczą upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- pomorskiego dotyczą aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się niekorzystnej sytuacji na rynku, zwiększenia aktywności społecznej i przeciwdziałaniu ubóstwu, upowszechniania uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.


Zadania Grantobiorcy:

 1. Przeprowadzenie wraz z partnerami projektu diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE,
 2. Przygotowanie oferty edukacyjnej wynikającej z diagnozy potrzeb grupy docelowej LOWE,
 3. Uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji zgodnie z modelem LOWE opracowanym w ramach Projektu przez Grantobiorcę,
 4. Udzielanie wsparcia na rzecz aktywizacji edukacyjnej grupy docelowej LOWE,
  Promocja LOWE wśród społeczności lokalnej,
 5. Monitorowanie działalności LOWE w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości przez 12mcy od zakończenia projektu,
 6. Przygotowanie sprawozdań z działalności  LOWE,
 7. Rozliczanie udzielonego Grantu w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu,
 8. Rozliczenie realizacji całości Projektu przez Grantobiorcę,
 9. Wykorzystanie Grantu zgodnie z celami Projektu,
 10. Współpraca z Grantodawcą w  zakresie  związanym  z  wdrażaniem  modelu  LOWE  w ramach Projektu.

Maksymalna wysokość i przeznaczenie Grantu

W ramach projektu przyznanych zostanie 20 grantów. Maksymalna wysokość grantu dla jednego LOWE wynosi 175000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków grantowych mogą obejmować wyłącznie należności przeznaczone na przygotowanie i uruchomienie LOWE, a dokładnie:

 1. Co najmniej 61% wnioskowanej kwoty grantu - na koszty działalności bezpośredniej LOWE (związane z angażowaniem prowadzących, materiały szkoleniowe, wyżywienie, żywność, przejazdy, itp.),
 2. Do 4% wnioskowanej kwoty grantu - na diagnozę potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował  LOWE  oraz  ocena  potencjału  szkoły  do  pełnienia  funkcji  LOWE,
 3. Do 14% wnioskowanej kwoty grantu - na wydatki związane z:
 • adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń w których będzie prowadzona działalność LOWE
 • dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakupem środków trwałych
 • wartościami niematerialnymi i prawnymi na potrzeby wsparcia grupy docelowej LOWE.

Wydatki te powinny wynikać z przeprowadzonej analizy potrzeb szkoły wyznaczonej do pełnienia roli LOWE:

 1. do 14% wnioskowanej kwoty grantu - na funkcjonowanie sekretariatu LOWE, w tym rekrutację uczestników LOWE,
 2. do 7% wnioskowanej kwoty grantu - na wydatki dotyczące promocji oferty edukacyjnej LOWE w środowisku lokalnym.

W ramach realizowanego projektu Grantodawca zapewni szkole prowadzącej LOWE wsparcie merytoryczne w formie warsztatów i indywidualnego wsparcia eksperckiego ( prowadzone bezpośrednio i online) w okresie przygotowania kadry LOWE do pełnienia funkcji LOWE oraz w okresie funkcjonowania Ośrodka.


Termin naboru wniosków w ramach IV tury:

Podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych w terminie: do 31.08.2020 r. do godziny 15.30 w wersji elektronicznej na adres e-mal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz w wersji papierowej na adres: Towarzystwo Amicus: ul. Brukowa 28 lok. 8,15-889, Białystok.


Termin naboru wniosków w ramach III tury:

Zainteresowanych z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych w terminie: do 31.07.2020 r. do godziny 15.30 w wersji elektronicznej na adres e-mal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz w wersji papierowej na adres: Towarzystwo Amicus: ul. Brukowa 28 lok. 8,15-889, Białystok.


Pytania do Procedury Naboru Grantobiorców

Podmioty zainteresowane aplikowaniem na konkurs grantowy mogą zadawać pytania do procedury naboru za pośrednictwem formularza zapytania (załącznik nr 4) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać w terminie do 31.07.2020 r.

Wszystkie odpowiedzi na pytania będą publikowane  na bieżąco na stronie internetowej  oraz wysłane na podany w zapytaniu adres mailowy w terminie 3 dni roboczych od zadania pytania. Opublikowane odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich podmiotów aplikujących.


Dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo dokumentach załączonych poniżej:

REGULAMIN NABORU GRANTOBIORCÓW wersja z 01.04.2020 r.

   Załącznik nr 1 do Regulaminu: MODEL funkcjonowania LOWE

   Załącznik nr 2 do Regulaminu: UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA, wer. 2

   Załącznik nr 3 do Regulaminu: Deklaracja Grantobiorcy

   Załącznik nr 4 do Regulaminu: ZAPYTANIE DO PROCEDURY NABORU GRANTOBIORCÓW

   Załącznik nr 5 do Regulaminu: WNIOSEK APLIKACYJNY

   Załącznik nr 6 do Regulaminu: WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ

   Załącznik nr 7 do Regulaminu: WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ

   Załącznik nr 8 do Regulaminu: Lista dotychczas utworzonych LOWE

Arkusz kalkulacyjny excel pomagający tworzyć budżet (nie jest on jednak załacznikiem do oferty, pozwala jedynie sprawdzić proporcje wydatków).

UWAGA: Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu są wyłączone organy prowadzące, które otrzymały grant w pierwszej edycji konkursu (lista szkół w powyższym załączniku nr 8).


PROCEDURA NABORU GRANTOBIORCÓW


REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓWwersja z 17.02.2020 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI - 13.02.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 20.02.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 24.02.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 22.05.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 27.05.2020


 ARCHIWALNE KOMUNIKATY:

Komunikat z dnia 01.04.2020 r.:

Towarzystwo AMICUS za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej będącym Instytucją Pośredniczącą projektu informuje iż II nabór wniosków aplikacyjnych w konkursie zostaje przedłużony do dnia 31.05.2020 r.


 Komunikat z dnia 31.03.2020 r.:

Zakończono I nabór wniosków o przyznanie Grantu.

Łącznie wpłynęło 8 wniosków aplikacyjnych w tym:

 • 3 z województwa podlaskiego,
 • 2 z województwa mazowieckiego,
 • 2 z województwa pomorskiego,
 • 1 z województwa kujawsko-pomorskiego.

Czas trwania I tury naboru przypadł na: 15.02.2020 – 31.03.2020 r. 


 

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Kontakt

Towarzystwo Amicus