Projekt 2.10: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa Podlaskiego

 

 

2.10-nowe2.png

 

Projekt: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa Podlaskiego

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój
(PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Partnerem wiodącym projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Partnerem projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku.

Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” w ramach Konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21

Uczestnicy Projektu

 • Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • Nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia,
 • Pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą ( przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • Pracownicy kuratoriów oświaty

Cele  Projektu

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji 910 osób kadry systemu oświaty, w tym JST, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji do końca 08.2023 roku.  

Zaplanowane działania

 • Szkolenie 30-godz. (w formie stacjonarnej i online) skierowane do pracowników JST i kuratoriów.
 • Szkolenie 45-godz. (w formie stacjonarnej i online) skierowane do pracowników PDN, szkół, przedszkoli.
 • Doradztwo indywidualne (w formie stacjonarnej i online) dla wszystkich 910 uczestników projektu w wymiarze 3godz./os.
 • Konferencja

Moduły Szkolenia

 • Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej, jako baza do planowania i realizacji procesu wsparcia
 • Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym obszarze nad szkołami i placówkami:
 • Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
 • Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze.
 • Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
 • Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie.

Rekrutacja uczestników projektu

REJESTRACJA:  https://bit.ly/3q9XYRm

 • Rekrutacja jest ciągła do wyczerpania miejsc.
 • Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie dokumentów znajdujących się w załącznikach i dostarczenie ich do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok z dopiskiem: „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” oraz rejestracja pod linkiem: https://bit.ly/3q9XYRm

Dokumenty rekrutacyjne :   LINK 

 

Informacje organizacyjne

 • Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 • Szkolenia oraz doradztwo odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
 • Dokumenty rekrutacyjne zostaną także przekazane mailem osobom zarejestrowanym

 

 • Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 653 77 53 bądź korespondencyjnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

 

 

logo ministerstwo sprawiedliwosci

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury konkursowej informuje, że 17 grudnia 2021 roku podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025, dla Towarzystwa Amicus.

 

Źródło komunikatu - BIP Ministerstwa Sprawiedliwości


Kliknij aby wejść na stronę Ośrodka! 


 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

logo FS kolor orientacja pozioma

 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, nowe oblicze edukacji dla dorosłych


NAGŁÓWEK"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych"

nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 

Projekt powstał w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całeżycie, typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, wzakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwójmetod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególnościna terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Okres realizacji: od: 2020-01-01 do: 2022-03-31.

Obszar realizacji: województwa podlaskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

 

Realizatorzy projektu:

Lider: Towarzystwo Amicus,

Partner pierwszy, P1: Gmina Miasta Gdynia, którą reprezentuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni,

Partner drugi, P2: Powiat Sierpiecki, który reprezentuje Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,

Partner trzeci, P3: Firma Edukacyjna Lubichowianka, którą reprezentuje Zaoczne Liceum w Lubichowie.

 

Co to jest LOWE

LOWE to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoły tworzą jedną z najszerszych sieci usług społecznych. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Ich popularność i skuteczność jest tym lepsza im lesze jest to rozpoznanie..

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. utworzonych zostało 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w 13 województwach. LOWE finansowane były z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po dobrym odbiorze ofert pierwszych 50 LOWE, ministerstwo edukacji zdecydowało o kontunuowaniu projektu. W związku z tym od 2020 roku utworzonych będzie 100 kolejnych ośrodków. 

Cel Projektu

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących  podstawę  dla uczenia  się  przez  całe  życie, przydatnych  do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Założenia Projektu

 • wykorzystanie 20 szkół i placówek systemu oświaty, jako lokalnych centrów organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych,
 • Objęcie wsparciem minimum 200 osób dorosłych w każdym z 20 utworzonych Ośrodków zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i koncepcją modelu LOWE (załącznik nr 1),
 • Podniesienie kwalifikacji kadry LOWE

Działania priorytetowe

Działania priorytetowe przypisane LOWE powstałym na terenie województwa:

- podlaskiego dotyczą aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa, upowszechnienia uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- warmińsko-mazurskiego dotyczą reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz upowszechnienia uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- mazowieckiego dotyczą upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy,

- pomorskiego dotyczą aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się niekorzystnej sytuacji na rynku, zwiększenia aktywności społecznej i przeciwdziałaniu ubóstwu, upowszechniania uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy.

Zadania Grantobiorcy:

 1. Przeprowadzenie wraz z partnerami projektu diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE,
 2. Przygotowanie oferty edukacyjnej wynikającej z diagnozy potrzeb grupy docelowej LOWE,
 3. Uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji zgodnie z modelem LOWE opracowanym w ramach Projektu przez Grantobiorcę,
 4. Udzielanie wsparcia na rzecz aktywizacji edukacyjnej grupy docelowej LOWE,
  Promocja LOWE wśród społeczności lokalnej,
 5. Monitorowanie działalności LOWE w okresie obowiązywania umowy o powierzenie grantu i w okresie trwałości przez 12mcy od zakończenia projektu,
 6. Przygotowanie sprawozdań z działalności  LOWE,
 7. Rozliczanie udzielonego Grantu w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu,
 8. Rozliczenie realizacji całości Projektu przez Grantobiorcę,
 9. Wykorzystanie Grantu zgodnie z celami Projektu,
 10. Współpraca z Grantodawcą w  zakresie  związanym  z  wdrażaniem  modelu  LOWE  w ramach Projektu.

 

Wykaz Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w Polsce:

 

0001.jpg

Żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców

Żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców

Nasz żłobek i przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń dla dziecka i rodzica, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki. Dbamy o rozwijanie pasji i talentów dzieci. Dbamy o ich prawidłowy rozwój. Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi.

Kontakt

Towarzystwo Amicus