PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Nowy projekt Towarzystwa Amicus w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

   w partnerstwie z  

 

 

rozpoczyna realizację projektu nowego projektu

 


Tytuł projektu: Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego

 

Źródło finansowania: Europejski  Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Termin realizacji: od 2017-11-01 do 2019-09-30.

 

Miejsce realizacji: województwo podlaskie.

 

Konkurs: POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17, Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Podmiot będący Instytucją PośredniczącąMinisterstwo Edukacji Narodowej.

 

Streszczenie: Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. W wyniku projektu podniesiona zostanie skuteczność zarządzania instytucją oświaty, przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomagania placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt przyczyni się do  podniesienia wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenie cech przywódczych 240 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym 144 K i 96 M przedszkoli/szkół/placówek z terenu województwa podlaskiego.

 


Wiecej informacji w biurze projektu.

 

NASI PARTNERZY