Untitled Document

Dodano: 2 lipca 2012 r.


PODZIĘKOWANIA


Po dwudziestu jeden miesiącach realizacji, projekt "Mój biznes-moja szansa" dobiegł końca. Z satysfakcją możemy ogłosić, że wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizaowane, a założone rezultaty i cele osiągnięte.

Zamykając projekt pragniemy złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim uczestnikom projektu - odważnym i przedsiębiorczym ludziom, którzy poszerzyli grono podlaskich przedsiębiorców; życzymy Wam dalszych sukcesów! Dziękujemy również szerokiemu gronu trenerów, doradców i ekspertów, którzy pracowali na końcowy sukces przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 25 maja 2012 r.Szanowni Państwo,

Projekt "Mój biznes - moja szansa" zmierza ku końcowi. 23 maja w "Gazecie Wyborczej" oraz 24 maja w "Teraz Białystok" opublikowany został artykuł promujący rezultaty projektu. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 23 grudnia 2011 r.Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków zakończyła prace. Uczestnicy projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostali poinformowani o decyzji Komisji drogą mailową.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 5 grudnia 2011 r.Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, do Biura Projektu wpłynęło 26 kompletów dokumentów. W najbliższym czasie Komisja Oceny Wniosków dokona ich wersyfikacji formalnej i oceny merytorycznej. Informacja o zakończeniu prac zostanie podana na stronie projektu. O wynikach oceny uczestnicy projektu zostaną poinformowani indywidualnie, drogą mailową.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 30.09.2011 r.Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Mój biznes - moja szansa", dziesięciu przedsiębiorców - uczestników projektu, będzie miało możliwość skorzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego. Zgodnie z Regulaminem, przedłużone wsparcie pomostowe jest to finansowe wsparcie pomostowe wypłacane Przedsiębiorcy miesięcznie, w kwocie nie większej niż 1 317,00 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z finansowego wsparcia w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane Przedsiębiorcy wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, związanej z utrzymującymi się problemami dotyczącymi braku płynności finansowej. Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego musi być poprzedzone przeprowadzoną przez Przedsiębiorcę analizą wskazującą na istnienie obiektywnych przyczyn leżących u podstaw trudnej sytuacji na rynku uruchomionej działalności gospodarczej oraz wskazaniem kierunków wyjścia z zaistniałej sytuacji. Ponadto, warunkiem niezbędnym przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego musi być specyficzny charakter prowadzonej działalności gospodarczej (wyróżniającej się np. długim procesem produkcji towaru lub świadczenia usługi i związanym z tym przesunięciem w czasie płatności) lub sytuacja wspieranej osoby (np. kierowanie wsparcia do osoby niepełnosprawnej) [definicja za: REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "MÓJ BIZNES - MOJA SZANSA", str. 2]. Celem otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego, w terminie do 30.11.2011 r. należy złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, wraz z kompletem załączników.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 29.08.2011 r.Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że z końcem września mija termin, w którym można ponosić wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej. Sprawozdanie z realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji należy przedłożyć nie później niż 14 października. Jednocześnie, zgodnie z zapisami Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, Termin zakończenia realizacji inwestycji (.) może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu, złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie ma wejść w życie (§3.Okres wydatkowania dotacji, ust. 3).

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 16.07.2011 r.Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w miesiącach sierpień-wrzesień odbędą się wizyty monitoringowe, których celem będzie weryfikacji postępów w realizacji inwestycji przez przedsiębiorców - uczestników projektu "Mój biznes - moja szansa". Terminy wizyt będą ustalane indywidualnie.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 01.06.2011 r.Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że z wyłonionymi uczestnikami projektu podpisano umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 13.05.2011 r.

Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków rozpatrzyła odwołania od wyników oceny dla wniosków pierwotnie odrzuconych na etapie oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Mój biznes - moja szansa".

Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Mój biznes - moja szansa"

Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały ocenione pozytywnie i skierowane do realizacji, powinni do dnia 27.05.2011 r. zarejestrować działalności gospodarczej, a dnia 01.06.2011 r. podpisać: Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego i Umowę na otrzymanie wsparcia pomostowego.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"Dodano: 02.05.2011 r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Oceny Wniosków, publikujemy Listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Mój biznes - moja szansa".

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Mój biznes - moja szansa"

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"


Dodano: 12.04.2011 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w związku z przygotowywaniem wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie.

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"

 1. Składanie dokumentów

  Na komplet dokumentów składają się: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy i inne załączniki (np. wyceny). Dokumenty należy złożyć w dwóch parafowanych na każdej stronie, podpisanych we wskazanych miejscach egzemplarzach papierowych (dwa oryginały lub jeden oryginał i jedna kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Każdy z egzemplarzy powinien być trwale złączony, np. zszyty. Do wersji papierowej należy załączyć wersję elektroniczną biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego na płycie CD.

  Wydruki powinny być kolorowe.

  Dokumenty proszę złożyć w zaklejonej, podpisanej kopercie, zawierającej dane uczestnika projektu - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą do 15 kwietnia 2011 r. do godz. 16:00. Uwaga! Decyduje data wpływu!

 2. Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej

  W dokumentach należy wskazywać, że termin rozpoczęcia działalności gospodarczej to 1 czerwca 2011 r.

 3. Zakupy - dwie transze

  Beneficjent pomocy powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Termin zakończenia wydatkowania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy, złożony do Beneficjenta nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonym w umowie.

  Dotacja wypłacana jest Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta w systemie zaliczkowym w następujący sposób - zaliczka w wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, następnie 20% kwoty dotacji wypłacane w drugiej transzy nie później niż w sierpniu 2011 roku.

  Rozliczenie przekazanych Beneficjentom pomocy środków finansowych odbywa się na podstawie składanych przez nich do Beneficjenta zestawień poniesionych wydatków, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, zgodnie z ww. harmonogramem rzeczowo -finansowym, takimi jak:

  • kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,
  • kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
  • w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania,
  • kopie wyciągów bankowych z rachunku beneficjenta pomocy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,
  • kopie innych dokumentów wymaganych przez Beneficjenta.

  Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa wyżej:
  • muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Beneficjenta pomocy za zgodność z oryginałem,
  • data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków, wskazana w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
  • dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem fakturze kursu przeliczeniowego zgodnego z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi podatku dochodowego, podatku VAT oraz zasad prowadzenia rachunkowości.

  Rozliczenie poniesionych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o których mowa wyżej
  Beneficjent pomocy powinien przedstawić najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji.

 4. Podatek VAT

  Uczestnicy projektu nie są Beneficjentami w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr. 84 poz.712, z poźn. zm), a zatem rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie.
  Niemniej jednak, Uczestnik projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1241), środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

 5. Przesunięcia środków

  Beneficjent pomocy zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Beneficjent pomocy może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowo - finansowym do wysokości nie przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji Beneficjenta. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a jedynie pisemnego poinformowania Beneficjenta wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

  W przypadku pozostałych zmian do ww. harmonogramu rzeczowo - finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja Beneficjenta.

 6. Rzeczowy wkład własny

  Wszelkie środki trwałe, wnoszone przez Beneficjenta do działalności gospodarczej jako wkład własny, należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych

 7. Zgodność dokumentów

  Wersje elektroniczna i dwa egzemplarze drukowane dokumentów powinny być tożsame. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z biznesplanem, w szczególności proszę zwrócić uwagę na tabelę 5.1.a biznesplanu.


Dodano: 28.02.2011 r.

Szanowni Państwo,

Prezentujemy wyniki wyboru uczestników do projektu "Mój biznes - moja szansa". Z 60 osób skierowanych na rozmowę z doradcą zawodowym, udział w projekcie rozpocznie 40. Utworzona została 10 osobowa lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, skreślenia z listy uczestników lub niespełnienia warunków przez osobę znajdująca się na liście uczestników projektu, w jej miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej, przy zachowaniu kolejności rankingowej i biorąc pod uwagę strukturę Grupy Docelowej Projektu tj. np. w miejsce osoby długotrwale bezrobotnej wejdzie osoba długotrwale bezrobotna o największej ilości punktów uzyskanych podczas oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym do udziału w projekcie.

Wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji pragniemy podziękować za zainteresowanie projektem "Mój biznes - moja szansa".

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"


Dodano: 14.02.2011 r.

Szanowni Państwo,

Zakończono etap weryfikacji merytorycznej. Do ostatniego, czwartego etapu rekrutacji, tj. do rozmowy z Doradcą Zawodowym skierowano 60 osób. Z ich grona wybrana zostanie 40 osobowa grupa uczestników projektu.

Pragniemy przypomnieć, że kolejność na liście z etapu weryfikacji merytorycznej nie jest jednoznaczna z przejściem do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Przy wyłanianiu kandydatów do projektu kluczowe znaczenie odgrywa Struktura Grupy Docelowej (Regulamin, §1, pkt 7). Pierwszeństwo udziału w projekcie przyznane będzie osobom, które zapewnią, że osiągnięte zostaną założone w projekcie wskaźniki liczbowe.

Tabele z numerami wniosków, których autorzy zostali skierowani do ostatniego etapu rekrutacji uczestników do projektu "Mój biznes - moja szansa" do pobrania poniżej:

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IV ETAPU REKRUTACJI - Wyłonienie Uczestników Projektu

Tabele z wynikami weryfikacji merytorycznej do pobrania:


Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"


Dodano: 31.01.2011 r.

Szanowni Państwo,

Zakończono etap weryfikacji formalnej dla wniosków (Formularzy Rekrutacyjnych) złożonych do projektu "Mój biznes - moja szansa". Ogółem spłynęło 198 zgłoszeń, z czego 37 zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych.

Tabela z wynikami weryfikacji formalnej do pobrania. .doc

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"


Dodano: 31.01.2011 r., zaktualizowano: 25.11.2010, 02.12.2010, 20.12.2010

Witamy na stronie projektu "Mój biznes - moja szansa", realizowanego przez Towarzystwo Amicus w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest promocja postaw kreatywnych, w tym przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W efekcie realizacji projektu czterdziestu mieszkańców województwa podlaskiego otrzyma wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Trzydzieści osób z tej grupy otrzyma fundusze na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

Na niniejszej stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat projektu. W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z treściami zawartymi w dziale o projekcie. Dział rekrutacja przedstawia wymagania, które należy spełnić, aby móc uczestniczyć w projekcie. Zamieszczono tam również dokumenty obowiązujące na etapie rekrutacji i (w dalszej kolejności) ubiegania się o wsparcie finansowe. Dział Krok po kroku - załóż firmę z naszym projektem opisuje drogę, jaką musi przebyć uczestnik projektu, aby otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zamieszczono tam również informacje o zobowiązaniach uczestnika projektu, który otrzyma pieniądze w ramach projektu "Mój biznes - moja szansa". W dziale FAQ - najczęściej zadawane pytania zamieszczono odpowiedzi na pytania, jakie otrzymaliśmy od osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas treściami, a w razie pytań, prosimy o kontakt mailowy ( biznes@bia.pl ) lub telefoniczny (85 653 77 53, 85 744 24 43).

UWAGA! W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby do 24 roku życia włącznie lub po 50 roku życia włącznie. Ze względu na status na rynku pracy, miejsce zamieszkania i inne kryteria, grupa docelowa jest podzielona na następujące podgrupy:

•  pracujący
•  bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu (data przystąpienia do projektu to 5 marca 2011 r.)
•  długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez zatrudnienia przez okres 12 kolejnych miesięcy w przeciągu ostatnich dwóch lat
•  nieaktywne zawodowo osoby uczące i kształcące się

UWAGA!   W dniach 24-28 stycznia 2011 r. przyjmowana będą zgłoszenia od osób do 24 lub po 50 roku życia, należących do jednej z dwóch grup:

 1. zwolnieni z przyczyn zakładu pracy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu,

 2. niepełnosprawni (należący do jednej z grup: uczący się, pracujący, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy, zarejestrowani w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy).

Z wyrazami szacunku,
Personel projektu "Mój biznes - moja szansa"

 

 

 

................................
Krok po Kroku

Załóż firmę z naszym projektem >>
................................
FAQ

Najczęściej zadawane pytania >>
................................
Multimedia

Media >>
................................
85 653 77 53
85 744 24 43

Zadzwoń lub napisz >>
................................
Towarzystwo Amicus

Nasze projekty >>